Κείμενο επιλογής χρήστη πέντε λέξεις
-50%
-40%
-30%